Publikacje

Wykaz osiągnięć pracy naukowej:


Autor 253 prac oryginalnych,poglądowych,popularyzatorskich, doniesień zjazdowych i monografii.

Rozprawa doktorska:Ocena stosowania akupunktury w leczeniu zespołu bólowego miednicy mniejszej u kobiet ".

Rozprawa habilitacyjna:Porównanie metod leczenia zespołu bólowego miednicy mniejszej w przebiegu przewlekłego zapalenia narządów rodnych u kobiet ".

Prace oryginalne:

 

 1. Kowalczyk T., Szpakowski M., Woźniak P.: Ocena wydolności łożyska i stanu płodu przy pomocy testu atropinowego. Ginekologia Polska, 1985, 66, supl., 119 -123.
 2. Kowalczyk T., Woźniak P., Szpakowski M., Skawińska G., Kolasa F., Pietrzak Z., Oszukowski P., Rybus R.: Częstość występowania poszczególnych postaci gestozy w okresie okołoporodowym., Ginekologia Polska,1987, 58, supl., 12-15.
 3. Kolasa F., Kowalczyk T., Szpakowski M., Woźniak P., Pietrzak Z., Oszukowski P., Grzankowski K.: Leczenie kobiet z objawami okołoporodowej gestozy. Ginekologia Polska, 1987, 58, supl., 105-109.
 4. Oszukowski P., Pietrzak Z., Woźniak P., Szaflik K., Połać I., Błaszczyk J., Kowalczyk M.: Przebieg porodu i stan noworodka w przypadkach gestozy okołoporodowej. Ginekologia Polska, 1987, 58, supl., 166-171.
 5. Szpakowski M., Kowalczyk T., Oszukowski P., Woźniak P., Kolasa F., Makuła D., Szaflik K.: Wartość wybranych wskaźników koagulologicznych we krwii kobiet z guzami niezłośliwymi jajników. Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej , 1988, 31, 244-247.
 6. Malinowski A., Szpakowski M., Tchórzewski H., Zeman K., Pawłowicz P., Woźniak P.: T lymphocyte subpopulations and lymphocyte proliferative activity in normal and pre-eclampsia pregnancy. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 1994, 53, 27-31.
 7. Woźniak P., Szpakowski M., Pietrzak Z., Oszukowski P., Malinowski A., Sobczuk A., Lauk-Puchała B.: Leczenie stanów zapalnych miednicy mniejszej za pomocą akupunktury. Ginekologia Polska, 1994, 65, supl.3, 1168-1169.
 8. Sobczuk A., Szpakowski M., Pietrzak Z., Pawłowski T., Woźniak P.: Promienica narządów płciowych u kobiet stosujących wewnątrząmaciczne wkładki antykoncepcyjne. Ginekologia Polska, 1994, 65, supl.3, 1256-1259.
 9. Woźniak P., Szpakowski M., Pietrzak Z., Malinowski A., Oszukowski P., Sobczuk A., Lukamowicz J.: Zastosowanie akupunktury w leczeniu bolesnych miesiączek. Ginekologia Polska, 1994, 65, supl.3, 1267-1268.
 10. Szaflik K., Oszukowski P., Nowak M., Borowski D., Kozarzewski M., Czichos E., Woźniak P.: Premature rupture membranes. I. Amnioifusion in expectant managment of premature rupture of membranes at< 30 weeks” . Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1995, supl.9, 127-131.
 11. Malinowski A., Szpakowski M., Tchórzewski H., Zeman K., Pawłowicz P., Woźniak P.: T Lymphocyte subpopulations and lymphocyte proliferative activity in normal and pre-eclampsia pregnancy. Year Book of Obstetrics and Gynecology,1995, 48-50.
 12. Woźniak P., Szpakowski M., Oszukowski P., Pietrzak Z, Malinowski A., Nowak M., Lukamowicz J.: Stężenia immunoglobulin klasy IgG, IgA, IgM przed leczeniem i po leczeniu akupunkturą przewlekłych stanów zapalnych narządów rodnych miednicy mniejszej u kobiet. Akupunktura Polska, 1996, 1, 7-12.
 13. Woźniak P., Oszukowski P., Szpakowski M., Malinowski A., Sobczuk A., Pięta A.: Leczenie bolesnych miesiączek u kobiet przy pomocy akupunktury. Akupunktura Polska, 1996, 2, 35-37.
 14. Woźniak P., Oszukowski P., Szpakowski M., Sobczuk A., Malinowski A., Pięta A., Nowak M.: Zmiany stężenia parametru OB u kobiet leczonych akupunkturą z powodu przewlekłego zapalenia narządów rodnych miednicy mniejszej. Akupunktura Polska, 1996, 3, 83-86.
 15. Piotrowski D., Gaszyński W., Piekarski Z., Ulbrich K., WoźniakP.: Zastosowanie blokady czworoboku Michaelisa w leczeniu bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Akupunktura Polska, 1996, 4, 126-129.
 16. Woźniak P., Krogulski S., Oszukowski P.: Wpływ akupunktury na zaburzenia snu u kobiet leczonych z powodu przewlekłego stanu zapalnego narządów rodnych miednicy mniejszej (PID-Pelvic Inflamatory Diseases). Akupunktura Polska, 1996, 4, 130-133.
 17. Oszukowski P., Pięta A., Cichos E., Nowak M., Woźniak P., Wardęcka J.: Disordant twins and placental pathology. Archives of Perinatal Medicine, 1996, 2, 100-104.
 18. Woźniak P., Szpakowski M., Oszukowski P., Malinowski A., Sobczuk A., Pięta A., Głowacka E.: Stężenie frakcji C3 i C4 składowych dopełniacza przed leczeniem i po leczeniu akupunkturą przewlekłych stanów zapalnych narządów płciowych miednicy mniejszej u kobiet . Ginekologia Praktyczna, 1996, 3, 33-35.
 19. Oszukowski P., Małafiej E., Szaflik K., Pertyński T., Malinowski A., Pięta A., Woźniak P., Wierzbicka E.: Intrauterine parvovirus B 19 infection and nonimmunological hydrops fetalis. Medical Science Monitor, 1996, 2, 310-313.
 20. Oszukowski P., Małafiej E., Pięta A., Woźniak P., Szaflik K., Czichos E., Wierzbicka E.: Elevated plasma interleukin-6: a biochemical marker of infection in pregnant women with preterm premature rupture of membranes. Medical Science Monitor, 1996, 2, 730-733.
 21. Oszukowski P., Małafiej E., Pertyński T., Szaflik K., Pięta A., Woźniak P., Wierzbicka E.: Zakażenie parvovirusem B 19 a przebieg ciąży. Nowa Medycyna ,1996, 18, 24-27.
 22. Nowak M., Oszukowski P., Szpakowski M., Helwich E., Czichos E., Krajewski J., Woźniak P., Borowski D., Kaczmarek P.: Poród przedwczesny nie poddający się leczeniu tokolitycznemu: rola subklinicznej infekcji wewnątrzmacicznej. Postępy w Neonatologii, 1996, supl. 2, 12-15.
 23. Woźniak P., Oszukowski P.: Akupunktura w leczeniu migreny. Akupunktura Polska, 1997, 1, 173-176.
 24. Woźniak P., Krogulski S., Oszukowski P., Lipińska-Szałek A.: Akupunktura w leczeniu depresji. Akupunktura Polska, 1997, 2, 225-227.
 25. Oszukowski P., Pięta A., Małafiej E., Pertyński T., Woźniak P., Nowak M., Czichos E., Wierzbicka E., Adamkiewicz J.: Interleukin-6: a sensitive parameter for the early diagnosis of chorioamnionitis. Archives of Perinatal Medicine, 1997, 3, 39-42.
 26. Malinowski A., Szpakowski M., Wilczyński J., Oszukowski P., Woźniak P.: Skuteczność immunizacji limfocytami partnera w zapobieganiu poronieniem nawykowym o nie wyjaśnionej etiolologii. I. Czynniki kliniczne o znaczeniu prognostycznym. Ginekologia Polska, 1997, 68, 165-172.
 27. Malinowski A., Szpakowski M., Zeman K., Wilczyński J., Powierza S., Majewska E., Woźniak P.: Immunologiczne odrębności kobiet z poronieniami nawykowymi o niewyjaśnionej etiologii. I. Charakterystyka stanu odporności komórkowej i nieswoistej. Ginekologia Polska, 1997, 68, 232-239.
 28. Oszukowski P., Małafiej E., Woźniak P., Pertyński T., Pięta A., Malinowski A., Cichos E., Wierzbicka E.: Plasma interleukin - 6 concentrations in pregnant women with preterm premature rupture of membranes. Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1997, 28, 20-23.
 29. Oszukowski P., Pięta A., Szaflik K., Woźniak P.: Presence of insulin-like growth factor binding protein-1 in vaginal secretion during premature rupture of membranes: the vaginal strip test. Archives of Perinatal Medicine, 1998, 4, 33-37.
 30. Pięta A., Oszukowski P., Woźniak P., Pertyński T., Wardęcka J.: Poród przedwczesny u noworodków o bardzo małej masie urodzeniowej 1000-1499 g: postępowanie i osiągnięte wyniki. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 1998, 22, 70-73.
 31. Woźniak P., Stachowiak G., Oszukowski P.: Leczenie otyłości u kobiet w okresie menopauzy. Akupunktura Polska, 1999, 15/16, 502-506.
 32. Woźniak P., Oszukowski P., Stachowiak G., Szyłło K.: Kompleksowe leczenie otyłości u kobiet w wieku menopauzalnym za pomocą akupunktury oraz diety niskokalorycznej. Akupunktura Polska, 2000,17/18,594-599.
 33. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G.: Zastosowanie pomiarów asymetrii przewodzenia prądu wybranych punktów małzowiny usznej w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego. Akupunktura Polska, 2000, 19/20, 613-616.
 34. Frydrychowski A., Woźniak P., Oszukowski P., Stachowiak G.,: Porównanie reaktywności dwóch punktów lewej i prawej małżowiny usznej po zabiegu wyłyżeczkowania jamy macicy. Akupunktura Polska, 2000, 19/20, 622-627.
 35. Stachowiak G., Połać I., Woźniak P., Pertyński T., Pawłowicz P., Jędrzejczyk S., Makuła A.: Ocena układu krzepnięcia i fibrynolizy u kobiet w okresach około- i pomenopauzalnym kwalifikowanych do hormonoterapii zastępczej. Ginekologia Polska, 2000, 71, 1110-1114.
 36. Iwanek A., Jaczewski B., Pięta-Dolińska A., Woźniak P., Oszukowski P.: Infekcje jako przyczyna przedwczesnego odpływania wód płodowych. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2000, 32, 64-67.
 37. Pięta-Dolińska A., Jaczewski B., Woźniak P., Oszukowski P.: Analiza losów noworodków przedwcześnie urodzonych w zależności od sposobu zakończenia ciąży na podstawie materiału Kliniki Perinatologii ICZMP w latach 1992-1999. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2000, 32, 147-151.
 38. Woźniak P., Oszukowski P., Stachowiak G.: Complex treatment of peri- and postmenopausal obesity by acupuncture and low calorie diet. Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2000, 31, 137-139.
 39. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G., Oszukowski P.: Zmiany przewodności wybranych punktów małżowiny usznej po zabiegu wyłyżeczkowania macicy. Akupunktura Polska, 2001, 21/22, 658-668.
 40. Hibner E., Wendorff J., Woźniak P.: Laseroakupunktura: korzystne wyniki terapii u dzieci z tikami. Akupunktura Polska, 2001, 23/24, 780-784.
 41. Pięta-Dolińska A., Woźniak P.: Jaczewski B., Skoczylas M., Konon H., Oszukowski P.: Odpływanie płynu owodniowego a stan urodzeniowy noworodka. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2001, 34, 103-107.
 42. Pięta-Dolińska A., Woźniak P., Jaczewski B., Wardęcka J., Skoczylas M., Konon H., Oszukowski P.: Leczenie antybiotykami porodów przedwczesnych. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2001, 34, 108-114.
 43. Szpakowski M., Szyłło K., Bartodziej U., Malinowski A., Włodarczyk B., Wieczorek A., Woźniak P.: Czynniki ryzyka występowania przerzutów do węzłów chłonnych zaotrzewnowych w przebiegu raka endometrium. Onkologia Polska, 2001, 4, 107-111.
 44. Maciołek-Blewniewska G., Malinowski A., Nowak M., Kolasa D., Woźniak P., Szpakowski M.: Assessment of mineral bone density in girls with secondary amenorrhoea. Polish Journal of Gynaecological Investigations, 2001, 4, 2, 1-5.
 45. Woźniak P., Stachowiak G., Pięta-Dolińska A., Szyłło K., Oszukowski P.: Concentrations of C3 and C4 complement fractions during acupuncture therapy in women with chronic pelvic inflammatory disease. Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2001, 32, 38-42.
 46. Szyłło K., Kamer-Bartosińska A., Lewy J., Woźniak P.: Próba analizy obrazu klinicznego i udziału wybranych czynników środowiskowych w rozwoju endometriozy. Ginekologia Praktyczna, 2002, 1, 13.
 47. Szyłło K., Lewy J., Bartodziej U., Kamer-Bartosińska A., Romanowicz-Makowska A., Szaflik K., Kozarzewski M., Woźniak P.: Przydatność oceny ultrasonograficznej torbieli jajnika u kobiet po menopauzie przed zabiegami laparoskopowymi. Ginekologia Praktyczna, 2002, 2, 26-30.
 48. Woźniak P., Stachowiak G., Pięta-Dolińska A., Oszukowski P.: Clinical implications of acupuncture applied in the therapy of women suffering from chronic pelvic inflammatory diseases. Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2002, 33, 10-13.
 49. Zadrożny M., Westfal B., Woźniak P., Stachowiak G.: Cosmetic outcome assessment after conservative surgery followed by radiotherapy in patients with early breast cancer. Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2002, 33, 20-26.
 50. Woźniak P., Stachowiak G., Pięta-Dolińska A., Oszukowski P.: The efficacy of acupuncture in controlling climacteric symptoms in women after menopause. Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2002, 33, 33-37.
 51. Woźniak P., Stachowiak G., Pięta-Dolińska A., Oszukowski P.: Laser acupuncture and low-calorie diet during visceral obesity therapy after menopause. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2003, 82, 69-73.
 52. Woźniak P., Oszukowski P., Stachowiak G., Szyłło K.: Ocena skuteczności leczenia otyłości za pomocą diety niskokalorycznej oraz diety i akupunktury u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym. Ginekologia Polska, 2003, 74, 102-107.
 53. Woźniak P., Tchórzewski H., Malinowski A., Banasik M., Lewkowicz P.: The peripheral lymphocyte redistribution, inflamatory cytokine production and NK cells activity in women suffering from pelvic inflamatory diseases treated with acupuncture. Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2003: 34(1): 40-45.
 54. Bartosiak I., Woźniak P., Pietrzak Z., Obuchowska L., Malinowski A., Augustyniak T., Cieślak J. Wartość biopsji aspiracyjnej w ocenie endometrium. Przegląd Menopauzalny, 2003; 2: 55-60.
 55. Woźniak P., Stachowiak G., Pięta-Dolińska A., Oszukowski P.:Anti-phlogistic and immunocompetent effects of acupuncture treatment in women suffering from chronic pelvic inflamatory diseases. The American Journal of Chinese Medicine. 2003, Vol.31, No.2, 315-320.
 56. Pięta-Dolińska A., Kowalska E., Woźniak P., Oszukowski P.: Ocena stężenia poziomu hormonu uwalniajacego kortykotropinę (CRF) jako markera zagrażającego porodu przedwczesnego. Ginekologia Polska, 2003, 74, 10, 1236-1240.
 57. Woźniak P., Tchórzewski H., Szpakowski M., Malinowski A.: Rezultaty 10-letnich badań nad wpływem akupunktury na zjawiska immunologiczne u kobiet z przewlekłymi stanami zapalnymi narządów rodnych przeprowadzone w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ginekologia Praktyczna, 2003, 4, (73), 43-46.
 58. Woźniak P., Stachowiak G., Pięta-Dolińska A., Oszukowski P.: Aurikulopunktura za pomocą igieł Apex, jako skuteczna metoda leczenia otyłych kobiet w wieku rozrodczym. Akupunktura Polska, 2003, 2 (29), 1049-1055.
 59. Woźniak P., Stachowiak G., Pięta-Dolińska A., Oszukowski P.: Long-lasting acupuncture stimulation of the auricular point Shen-men in the therapy of gynoid obesity. Singapore Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2003: 34(3): 49-53.
 60. Przybylowska K., Zielinska J., Zadrozny M., Krawczyk T., Kulig A., Wozniak P., Rykala J., Kolacinska A., Morawiec Z., Drzewoski J., Blasiak J. An Association Between the Matrix Metalloproteinase 1 Promoter Gene Polymorphism and Lympfonode Metastasis in Brest Cancer. J. Exp. Clin. Cancer Res., 2004, 23,1, 121-125.
 61. Maciorek –Blewniewska G., Malinowski A., Cieślak J., Pawłowski T., Woźniak P.: Obustronne guzy jajników u ciężarnych-wyłuszczanie na drodze laparoskopii. Ginekologia Polska, 2005, 76, 5, .
 62. Pięta-Dolińska A., Jaczewski B., Woźniak P., Oszukowski P.: Przydatność oznaczeń poziomów fibronektyny płodowej w przewidywaniu porodu przedwczesnego. Ginekologia Polska, 2005, 76, 6, 431-435.
 63. Pięta-Dolińska A., Jaczewski B., Wardęcka J., Woźniak P., Wilczyński J., Krasomski G., Oszukowski P.: Profilaktyczna antybiotykoterapia w porodach przedwczesnych. Ginekologia Polska, 2005, 76, 6, 436-442.
 64. Ziółkowski P., Woźniak P., Oszukowski P., Pięta-Dolińska A.: Rola akupunktury w leczeniu i rehabilitacji zespołu Guillain-Barre – opis przypadku. Akupunktura Polska, 2006, No 2 (35), 2274-2281.
 65. Ziółkowski P., Woźniak P., Hauk Szklarek E., Faflik U., Krogulski S., Pięta-Dolińska A., Oszukowski P.: Leczenie nudności i wymiotów ciężarnych z uwzględnieniem akupunktury w przypadkach opornych na standardowe postępowanie. Akup. Pol. 2007, 1(36), 2325-2338.
 66. Ziółkowski P., Rogowska-Kalisz A, Woźniak P.: Akupunktura w leczeniu moczenia nocnego.  Akup. Pol. 2007, 2(37), 2361-2371.
 67. Krogulski S., Lipińska Szałek A., Woźniak P.,Ziółkowski P.: Depresje menopauzalne-nietypowy obraz kliniczny, poszukiwanie metod wspomagających leczenie. Akup.Pol. 2008, 1(38), 2397-2415.
 68. Ziółkowski P., Woźniak P., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych-miejsce akupunktury w terapii. Akupunktura. Polska. 2008, 2(39), 2457-2468.
 69. Ziółkowski P., Woźniak P., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Zastosowanie akupunktury w napadach migreny Akupunktura. Polska. 2008, 2(39), 2469-2479.
 70. Woźniak P., Ziółkowski P., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Akupunktura w leczeniu migren u ciężarnych we wczesnej ciąży. Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2009;9(4-5):343-346.
 71. Woźniak P., Ziółkowski P., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Akupunktura w leczeniu napadów migreny u kobiet ciężarnych. Ginekologia i Położnictwo Medical Project. 2009, 4(14) :49-56.
 72. Wendorff J., Woźniak P., Półrola P.:Akupunktura w leczeniu dzieci z przewlekłym bólem głowy.Neurologia Dziecięca. 2009,(18),36; 37-39.
 73. Ziółkowski P., Woźniak P., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Zastosowanie akupunktury w leczeniu anosmii. Akupunktura Polska. 2010, 1(42), 2589-2597.
 74. Ziółkowski P., Woźniak P., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Znaczenie akupunktury w leczeniu zaparć. Akupunktura Polska. 2010, 1(42), 2598-2608.
 75. Ziółkowski P., Woźniak P., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Rola medycyny integracyjnej w leczeniu pokrzywki. Akupunktura Polska. 2010, 2(43), 2616-2628.
 76. Ziółkowski P., Woźniak P., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Akupunktura w napięciowych bólach główy. Akupunktura Polska. 2010, 2(43), 2629-2639.
 77. Woźniak P., Ziółkowski P.,Stetkiewicz T., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Zastosowanie akupunktury w leczeniu obniżonego libido u kobiet w okresie menopauzy. Przegląd Menopauzalny. 2(54), 2011, 128-131.
 78. Ziółkowski P. Woźniak P.,.Stetkiewicz T., Michalak K, Oszukowski P: Zastosowanie analizy bispektralnej w monitorowaniu analgosedacji w zabiegach histeroskopii.  Przegląd Menopauzalny.  2011, 3 228-231.
 79. Woźniak P., Ziółkowska E., Stetkiewicz T., A, Oszukowski P: Skuteczność leczenia migreny akupunkturą u kobiet z zespołem menopauzalnym stosujących hormonalną terapię zastępczą i nie stosujących hormonalnej terapii zastępczej. Przegląd Menopauzalny 2011,5, 400-404.
 80. Woźniak P., Ziółkowski P., Stetkiewicz T., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Czy akupunktura jest skuteczna w leczeniu uderzeń gorąca ? Przegląd Menopauzalny 2012 ,4 , 319-323.

 

 

 1. Oszukowski P., Woźniak P.: Rozmieszczenie punktów akupunkturowych na małżowinie usznej. Akupunktura Polska, 1996, 2, 41-46.
 2. Krogulski S., Woźniak P., Oszukowski P., Pertyński T., Sobczuk A.: Udział akupunktury w leczeniu depresji okołomenopauzalnych. Akupunktura Polska, 1996, 2, 47-51.
 3. Sobczuk A., Woźniak P., Pietrzak Z., Pertyński T., Makuła A., Bartosiak I.: Leczenie objawów klimakterycznych u kobiet z uwzględnieniem wykorzystania akupunktury. Akupunktura Polska, 1996, 2, 52-56.
 4. Woźniak P. Gaszyński W., Oszukowski P., Piekarski Z., Piotrowski D., Pięta A.: Współczesne poglądy na miejsce akupunktury w zwalczaniu bólu. Akupunktura Polska, 1996, 2, 57-61.
 5. Oszukowski P., Woźniak P., Graczyk M., Jaszczuk E.: Czy akupunkturę można uznać jako alternatywną metodę anestezji i analgezji w okresie okołooperacyjnym ? Akupunktura Polska, 1996, 3, 101-104.
 6. Rotsztajn H., Woźniak P., Oszukowski P.: Zastosowanie akupunktury w leczeniu wybranych chorób skóry. Akupunktura Polska, 1996, 3, 105-107.
 7. Krogulski S., Woźniak P., Oszukowski P., Pertyński T., Sobczuk A.,: Udział akupunktury w leczeniu zaburzeń lękowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Akupunktura Polska, 1996, 3, 108-112.
 8. Oszukowski P. ,Woźniak P., Kosiński H.: Nos zewnętrzny i jama nosowa jako miejsca akupunkturowe. Akupunktura Polska, 1996, 3, 113-117.
 9. Jaszczuk E, Oszukowski P., Graczyk M., Woźniak P.: Miejsce akupunktury w znieczuleniu do operacji tarczycy. Akupunktura Polska, 1996, 4, 138-140.
 10. Oszukowski P., Kosiński H., Woźniak P.: Rola języka w diagnostyce tradycyjnej medycyny wschodu. Akupunktura Polska, 1996, 4, 141-145.
 11. Sobczuk A., Woźniak P., Pertyński T.: Bóle kręgosłupa a osteoporoza u kobiet w okresie okołomenopauazalnym: diagnostyka i terapia z wykorzystaniem akupunktury. Akupunktura Polska, 1996, 4 , 146-150.
 12. Woźniak P., Niwald W., Oszukowski P., Szpakowski M., Malinowski A., Pięta A.: Współczesne poglądy na przyczyny powstawania, rozpoznawania i leczenie endometriozy z uwzględnieniem akupunktury. Akupunktura Polska, 1996, 4, 151-156.
 13. Nabiałczyk G., Woźniak P., Jeśman Cz.: Akupunktura w leczeniu zespołu zamrożonego barku i wapniejącego zapalenia ścięgien. Akupunktura Polska, 1997, 1, 177-180.
 14. Oszukowski P., Graczyk M., Jaszczuk E., Woźniak P.: Rola akupunktury i akupresury w zapobieganiu nudnościom i wymiotom po zabiegach operacyjnych. Akupunktura Polska, 1997, 1, 196-200.
 15. Olborska A., Woźniak P., Puzio J.: Udział akupunktury w leczeniu zapalenia zatok szczękowych. Akupunktura Polska, 1997, 1, 201-204.
 16. Lipiński M., Woźniak P., Wrona M., Jeromin L.: Próba zastosowania akupunktury w leczeniu przewlekłego zapalenia pęcherza moczowego. Akupunktura Polska, 1997, 2, 228-231.
 17. Woźniak P., Niwald W., Oszukowski P.: Zaburzenia owulacji jako przyczyny niepłodności kobiecej. Akupunktura Polska, 1997, 2, 242-246.
 18. Wrona M., Woźniak P.: Lipiński M., Jeromin L.: Zastosowanie akupunktury w leczeniu zespołu bólowego towarzyszacego kolce nerkowej. Akupunktura Polska, 1997, 4, 307-310.
 19. Oszukowski P., Graczyk M., Woźniak P., Jaszczuk E.: Rola akupunktury w znieczuleniu pacjentów w „ chirurgii jednego dnia” . Akupunktura Polska, 1997, 4, 311-316.
 20. Sobczuk A., Woźniak P.: Zastosowanie akupunktury w leczeniu otyłości u kobiet. Akupunktura Polska, 1997, 4, 323-328.
 21. Lipiński M., Woźniak P.: Wrona M., Jeromin L.: Próba zastosowania akupunktury w leczeniu przewlekłych zmian zapalnych gruczołu krokowego. Akupunktura. Polska, 1998, 9/10, 353-357.
 22. Wrona M., Woźniak P., Jeromin L., Lipiński M.: Próba zastosowania akupunktury w leczeniu orchodynii. Akupunktura Polska, 1999, 13/14, 449-551.
 23. Woźniak P., Oszukowski P., Stachowiak G.: Akupunktura w codziennej praktyce lekarza ginekologa. Akupunktura Polska, 1999, 15/16, 507-527.
 24. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G., Oszukowski P.: Najczęstsze błędy popełniane w stosowaniu metody Ryodoraku. Akupunktura Polska, 2000, 19/20, 617-621.
 25. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G., Krasicki A., Szyłło K., Oszukowski P.: Główne przeciwwskazania do stosowania akupunktury. Akupunktura Polska, 2001, 21/22, 665-668.
 26. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G., Krasicki A., Szyłło K., Oszukowski P.: Główne wskazania do stosowania akupunktury: doświadczenia własne. Akupunktura Polska, 2001, 21/22, 669-674.
 27. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G., Szyłło K., Oszukowski P.: Punkty reanimacyjne. Akupunktura Polska, 2001, 21/22, 675-679.
 28. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G.: Neuralgia nerwu trójdzielnego: współczesne poglądy na etiologię i leczenie. Akupunktura Polska, 2001, 23/24, 750-758.
 29. Woźniak P., Ziółkowski P.: Nowe spojrzenie na rolę akupunktury w leczeniu bólu. Akupunktura Polska, 2001, 23/24, 767-778.
 30. Woźniak P., Stachowiak G., Oszukowski P.: Perspektywy rozwoju akupunktury w XXI w. Ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w ginekologii. Ginekologia Praktyczna, 2001, 3, 24-27.
 31. Woźniak P., Oszukowski P.: Akupunktura jako leczenie alternatywne i wspomagające w wybranych schorzeniach żeńskich narządów płciowych. Ginekologia Praktyczna, 2001, 5, 3-7.
 32. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G.: Wspomaganie leczenia w metodzie Ryodoraku poprzez stosowanie diety zrównoważonej według zasady pięciu elementów. Akupunktura Polska, 2002, 25/26, 807-811.
 33. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G.: Jak można schudnąć i poprawić zdrowie stosując specyficzną dietę wspomaganą masażem punktów korporalnych. Akupunktura Polska, 2002, 25/26, 812-817.
 34. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G.: Wybrane punkty małżowiny usznej we wspomaganiu kontroli wagi. Akupunktura Polska, 2002, 25/26, 818-821.
 35. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G.: „Diagnostyka bez pytań- według zapisów metodą Ryodoraku. Akupunktura Polska, 2002, 1 (27), 869-875.
 36. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G.:Metody wyrównywania „energii” w metodzie Ryodoraku. Akupunktura Polska, 2002, 1 (27), 876-885.
 37. Baklińska M., Żurawski W., Woźniak P., Zadrożny M.:Leczenie łagodnych guzów piersi z zastosowaniem akupunktury. Akupunktura Polska, 2002, 1 (27), 910-914.
 38. Baklińska M., Żurawski W., Woźniak P., Zadrożny M.: Wskazania i przeciwskazania do leczenia akupunkturą guzów piersi. Akupunktura Polska, 2002, 1 (27), 915-921.
 39. Woźniak P., Oszukowski P., Szyłło K.: Przewlekły ból w miednicy mniejszej. Ginekologia Praktyczna, 2003, 1, 24-28.
 40. Krogulski S., Woźniak P., Lipińska-Szałek A. Depresje w okresie menopauzalnym-rozpoznawanie, klasyfikacja, terminologia. Ginekologia Polska, 2003, 74,2, 162-167.
 41. Frydrychowski A., Woźniak P., Stachowiak G., Konecki T.: Elektropunktura – uwagi praktyczne dotyczace parametrów elektrostymulacji. Akupunktura Polska, 2003, 1 (28), 985-993.
 42. Gusakowska-Wysakowska E., Frydrychowski A., Woźniak P.: Leczenie uogólnionej zwyrodnieniowej choroby stawów według wskazań zapisów Ryodoraku. Akupunktura Polska, 2003, 1 (28), 994-1002.
 43. Kmieciak Ł., Czernicki J., Woźniak P., Baklińska M.: Możliwości poprawy „jakości życia” pacjentów po udarach mózgu z zastosowaniem tradycyjnej medycyny chińskiej. Cz.1. Akupunktura Polska, 2003, 1 (28), 1019-1026.
 44. Piekarski Z., Nettyn A., Baklińska M., Woźniak P.: Zastosowanie akupunktury w leczeniu bólów fantomowych. Akupunktura Polska, 2003, 2 (29), 1056-1060.
 45. Woźniak P., Baklińska M., Kmieciak Ł., Danowski J.:Cytofizjologia błony komórkowej, pole elektryczne i nowoczesne metody diagnostyki obrazowej a akupunktura – gdzie znajduje się wspólna płaszczyzna. Akupunktura Polska, 2003, 2 (29), 1067-1076.
 46. Czernicki J., Baklińska M. Woźniak P.:, Możliwości poprawy „jakości życia” pacjentów po udarach mózgu z zastosowaniem tradycyjnej medycyny chińskiej. Cz.2. Akupunktura Polska, 2003, 2 (29), 1077-1085.
 47. Woźniak P., Baklińska M., Kmieciak Ł.: Medycyna komplementarna I alternatywna dziś. Akupunktura Polska, 2004, 1 (30), 1150-1169.
 48. Woźniak P., Baklińska M.: Protokoły badań klinicznych z wykorzystaniem akupunktury cz.1. Akupunktura Polska, 2005, 1 (32), 2071-2074. Akupunktura Polska, 2004, 1 (30), 1150-1169.
 49. Woźniak P., Baklińska M.: Protokoły badań klinicznych z wykorzystaniem akupunktury cz.2. Akupunktura Polska, 2005, 2 (32), 2132-2145.
 50. Woźniak P., Baklińska M.: Protokoły badań klinicznych z wykorzystaniem akupunktury cz.3. Akupunktura Polska, 2005, 2 (32), 2132-2145.
 51. Woźniak P., Stachowiak  G., Ziółkowski P., Pięta-Dolińska A., Oszukowski P.: Leczenie zaburzeń seksualnych za pomocą akupunktury. Akupunktura Polska, 2006, 2 (35), 2246-2256.
 52. Piekarski Z., Nettyn A., Woźniak P., Piekarska Agnieszka.: Zastosowanie akupunktury w leczeniu zespołu bólowego w przebiegu neuralgii nerwu trójdzielnego. Akupunktura Polska, 2006, 2 (35), 2257-2264.
 53. Kowalczyk P., Ziółkowski P., Woźniak P.: Elektroakupunktura w leczeniu zespołów bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Akupunktura Polska, 2006, 2 (35), 2265-2273.
 54. Woźniak P., Niwald W., Ziółkowski P.: Akupunktura w leczeniu niepłodności idiopatycznej. Akupunktura Polska, 2006, 2 (35), 2282-2290.
 55. Stachowiak G., Woźniak P., Ziółkowski P.: Nowe spojrzenie na zastosowanie akupunktury w dolegliwościach i schorzeniach okresu menopauzy. Akup. Pol. 2007, 1(36): 2303-2321.
 56. Faflik U., Pięta Dolińska A., Papis A., Jaczewski B., Woźniak P., Oszukowski P.: Zatorowość płucna w ciąży-postępowanie. Ginekologia Polska, 2008,supl.(1),152-156.
 57. Woźniak P. Akupunktura w ginekologii i położnictwie. Ginekologia i Położnictwo Medical Project. 2009, 4(14) :35-48.
 58. Ziółkowski P., Woźniak P., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Zastosowanie akupunktury w neuralgii półpaścowej-opis przypadków. Akupunktura Polska. 2009, 1(40), 2509-2520.
 59. Ziółkowski P., Woźniak P., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P: Zastosowanie akupunktury w leczeniu anosmii. Akupunktura Polska. 2010, 1(42), 2589-2597.
 60. Wilamowska A., Woźniak P., Stetkiewicz T., Oszukowski P.:Biocenoza pochwy u kobiet po menopauzie. Przegląd Menopauzalny 2011, 6, 469-472.
 61. Woźniak P., Ziółkowski P.,Stetkiewicz T., Pięta-Dolińska A, Oszukowski P. Leczenie uzupełniające w endometriozie. Przegląd Menopauzalny 2012, 3, 199-205.
 62. Baum M., Woźniak P., P.,Stetkiewicz T., Oszukowski P.: Powikłania histeroskopii, zapobieganie i leczenie. Przegląd Menopauzalny 2013, 2, 175-179.

 

Prace poglądowe:
Prace popularyzatorskie, sprawozdania:

 

 1. Woźniak P.: Antykoncepcja. Służba Zdrowia, 1995, 27-28, 28.
 2. Woźniak P. : Qvo vadis acupunctura? Panaceum, 1996, 1, 21,36.
 3. Woźniak P.: Akupunktura: chińska metoda leczenia znana i stosowana od 5000 lat. Panaceum, 1996, 4, 21.
 4. Wielka J., Woźniak P.: Działalność członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Akupunktury w latach 1977-1997. Akupunktura Polska, 1997, 3, 300-304.
 5. Woźniak P.: Sprawozdanie z udziału w Akademickiej Konferencji zorganizowanej z okazji 10-lecia Światowej Federacji Akupunktury i Moksy (W.F.A.S.) . Pekin 1-3.11.1997. Akupunktura Polska, 1997, 4, 329-332.
 6. Woźniak P.: Nowa struktura Polskiego Towarzystwa Akupunktury w przeddzień reformy Służby Zdrowia. Akupunktura Polska, 1998; 11/12, 436-438.
 7. Woźniak P.: Sprawozdanie z V Światowego Kongresu Medycyny Tradycyjnej i Akupunktury (Singapur 18-19 marzec 2000). Akupunktura Polska, 2000, 17/18, 600-602.
 8. Woźniak P.: Sprawozdanie z Kongresu Akupunktury (Indie, Aurangabad, Grudzień 2000). Akupunktura Polska, 2001, 21/22, 685-697.
 9. Woźniak P.:Sprawozdanie z Kongresu Poświęconemu Zdrowiu Rodziny. Akupunktura Polska 2001, 21/22, 698-702.
 10. Woźniak P.: Sprawozdanie z wizyt prof. Dr sir P.B. Lohiya i prof. T.T. Anga. Akupunktura Polska, 2001, 23/24, 790-797.
 11. Woźniak P.: PMMH-RI stay of Vietnamese Institute of Traditional Medicine Delegation from Hanoi-Vietnam. Polish Acupuncture, 2002, 1 (27), 933-939.
 12. Kmieciak Ł., Woźniak P.: Sławni lekarze chińscy. Cz.1. Akupunktura Polska, 2003, 1 (28), 1027-1029.
 13. Kmieciak Ł., Woźniak P.:, Sławni lekarze chińscy. Cz.2. Akupunktura Polska 2003, 2 (29), 1086-1092.
 14. Kmieciak Ł ., Woźniak P .,Baklińska M.: Sławni lekarze chińscy. Cz.3. Akupunktura Polska, 2004, 1 (30), 1194-1200.
 15. Kmieciak Ł., Woźniak P.:, Sylwetka Profesora Liu Gongwang. Akupunktura Polska, 2005, 2 (33), 2167-2168.
 16. Kmieciak Ł ., Woźniak P .,Baklińska M.: Sławni lekarze chińscy. Cz.5. Akupunktura Polska, 2006, 2 (35), 2291-2295.

 

Prace kazuistyczne:

 

 1. Puzio J., Woźniak P., Zastosowanie akupunktury w leczeniu niedosłuchu: opis przypadku. Akupunktura Polska, 1996, 2, 62-63..

 

Streszczenia, doniesienia zjazdowe:

 

 1. Szpakowski M., Woźniak P., Kowalczyk T., Szeląg A., Nadel I., Oszukowski P.: Przebieg porodu i stan noworodka po zastosowaniu wlewu dożylnego z oxytocyny. W: Referaty XIII Konferencji Naukowej Położników i Ginekologów Wojskowych: Wrocław 16-17.10.1986 r. Cz. 2. Wrocław 1986, 263-269.
 2. Woźniak P., Szpakowski M., Oszukowski P., Pietrzak Z., Malinowski A., Głowacka E.: Leczenie bólów okolicy krzyżowej w przebiegu przewlekłych stanów zapalnych narządów rodnych miednicy mniejszej u kobiet przy pomocy akupunktury. W: Materiały Sympozjum nt. Bóle krzyża jako interdyscyplinarny problem medyczny. Augustów 16-17.06. 1995.
 3. Nowak M., Oszukowski P., Szpakowski M., Helwich E., Czichos E., Rudzka A., Woźniak P., Borowski D., Kaczmarek P.: Infekcja wewnątrzmaciczna jako przyczyna porodów przedwczesnych: przydatność oznaczeń białka C-reaktywnego. W: Materiały I Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Poznań 12-14.10.1995. T.1, 514-517.
 4. Malinowski A., Szpakowski M., Pokoca L., Zeman K., Oszukowski P., Woźniak P., Pietrzak Z., Banasik M.: Występowanie przeciwciał antykardiolipinowych u kobiet z poronieniami nawykowymi oraz ich prognostyczna wartość dla powodzenia immunizacji limfocytami partnera. W: Materiały I Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Poznań 12-14.10.1995. T.2, 599-604.
 5. Oszukowski P., Małafiej E., Szaflik K., Pięta A., Pertyński T., Woźniak P., Nowak M., Czichos E., Wierzbicka E.: Stężenie interleukiny-6 (IL-6) w surowicy krwi ciężarnej z przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego w ciąży donoszonej: wielowodzie, małowodzie, diagnostyka i terapia. W: Wielowodzie, małowodzie: diagnostyka i terapia: (prace z sympozjum – Polanica Zdrój, 26-28 kwietnia 1996 r.). Urban & Partner, Wrocław 1996, 83-86.
 6. Oszukowski P., Małafiej E., Szaflik K., Pertyński T., Nowak M., Pięta A., Woźniak P., Kaczmarek P., Woch G., Krajewski J.: Analiza mikrobiologiczna pochwy i wód płodowych w przedwczesnym odpływaniu wód płodowych i porodu przedwczesnego. Medipress, 1996, supl. 4 , 9.
 7. Oszukowski P., Szaflik K., Małafiej E., Pertyński T., Pięta A., Nowak M., Borowski D., Woźniak P., Malinowski A., Wierzbicka E.: Znaczenie stężenia interleukiny 6 w surowicy krwi kobiet w ciąży jako wskaźnika zakażenia wewnątrzmacicznego poprzedzającego poród przedwczesny. Medipress, 1996, supl.4, 11.
 8. Oszukowski P., Szaflik K.., Małafiej E., Pertyński T., Pięta A., Borowski D., Woźniak P., Nowak M., Malinowski A., Wierzbicka E.: Interleukin-6 indicator of intrauterine infection as cause a premature labor. W: XII International Congress „The Fetus as a Patient”: Grado 23-25 May 1996. Grado 1996, 160.
 9. Oszukowski P., Małafiej E., Szaflik K., Pertyński T., Woźniak P., Malinowski A., Pięta A., Kaczmarek P., Wierzbicka E., Krajewski J.: Incidence rate of parvovirus B 19 infection in pregnant women with premature of membranes in incomplete pregnancy. W: XII International Congress „The Fetus as a Patient”: Grado 23-25 May 1996. Grado 1996 , 163.
 10. Pietrzak Z. ,Makuła A., Woźniak P., Pertyński T., Malinowski A.: Evaluation of ß=HCG level in blood serum in early pregnancy bleeding complicated. Gynecology and Endocrinology, 1996, 10, suppl.4, 190.
 11. Pietrzak Z., Makuła A., Sobczuk A., Pertyński T., Woźniak P.: The influence of 17 ß- Estradiol trasdermal administration on bone loss in early postmenopausal women. Gynecology and Endocrinology, 1991, 10, suppl. 4.
 12. Oszukowski P., Małafiej E., Pertyński T., Woźniak P., Szaflik K., Pięta A., Wierzbicka E., Adamkiewicz J.: Stężenie Tumor Necrosis Factor (TNF) u ciężarnych z postacią nadciśnieniową gestozy a ryzyko zahamowania wewnątrzmacicznego rozwoju płodu. Ginekologia Polska, 1997, 68, 158.
 13. Pięta A., Oszukowski P., Woźniak P., Nowak M., Kaczmarek P., Rutnicka-Vitali J.: Przebieg ciąży i porodu u kobiet z cholestazą ciężarnych. Ginekologia Polska, 1997, 68, 166.
 14. Sobczuk A., Woźniak P., Pertyński T., Połać I., Stetkiewicz T.: Zależność między współistnieniem raka endometrium oraz rozrostu atypowego a czynnikami uznanymi jako czynniki ryzyka rozwoju raka endometrium. Ginekologia Polska, 1997, 68, 368.
 15. Krogulski S., Woźniak P., Pertyński T.: Zaburzenia psychiczne u kobiet w okresie okołomenopuzalnym. Ginekologia Polska, 1997, 68, 399.
 16. Lipińska-Szałek A., Woźniak P., Krogulski S., Pertyński T., Stetkiewicz T.: Ocena wartości klinicznej stanu psychicznego kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Ginekologia Polska, 1997, 68, 404.
 17. Sobczuk A., Nadel I., Stetkiewicz T., Pertyński T., Woźniak P.: Ocena korelacji wybranych wyników badań densytometrycznych przedramienia i kręgosłupa w populacji kobiet w okresie około i pomenopauzalnym. Ginekologia Polska,1997, 68, 429.
 18. Sobczuk A., Pertyński T., Jędrzejczyk S., Woźniak P., Łukaszek S., Romanowicz H., Stetkiewicz T.: Ocena wartości klinicznej sonograficznego i histeroskopowego badania endometrium w porównaniu z oceną patomorfologiczną u kobiet w wieku przed i pomenopuzalnym. Ginekologia Polska, 1997; 68, 430.
 19. Woźniak P., Lipińska-Szałek A., Pertyński T., Sobczuk A., Stetkiewicz T.: Ocena efektów psychicznych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym leczonych akupunkturą. Ginekologia Polska, 1997, 68, 441.
 20. Oszukowski P., Woźniak P., Małafiej E., Pertyński T., Pięta A., Szaflik K., Wierzbicka E.: Wartość stężeń interleukiny-6 w surowicy krwi kobiet z poronieniami. W: Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu Ginekologii Praktycznej: Poznań 16-20 września 1997. Termedia, Poznań 1997, 146-147.
 21. Oszukowski P., Woźniak P., Małafiej E., Szpakowski M., Pertyński T., Pięta A., Malinowski A., Wierzbicka E.: Stężenie Tumor Necrosis Factor w surowicy krwi kobiet w wypadkach poronień w przebiegu zakażenia parwowirusem B 19. W: Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu Ginekologii Praktycznej: Poznań 16-20 września 1997. Termedia, Poznań 1997, 148-150.
 22. Sobczuk A., Pertyński T., Woźniak P., Jędrzejczyk S., Połać I., Makuła A., Romanowicz H.: Porównanie wartości skrobania celowanego jamy macicy i biopsji celowanej endometrium przy użyciu sondy Novaka jako uzupełnienia histeroskopii diagnostycznej. W: Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu Ginekologii Praktycznej: Poznań 16-20 września 1997. Termedia, Poznań 1997, 256-257.
 23. Sobczuk A., Pertyński T., Stetkiewicz T., Woźniak P., Nadel I., Makuła A., Tuliszkiewicz J.: Ocena gęstości masy kostnej u kobiet w pierwszych 10 latach po menopauzie na podstawie badania densytometrycznego kości przedramienia. W: Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu Ginekologii Praktycznej: Poznań 16-20 września 1997. Termedia, Poznań 1997, 297-298.
 24. Woźniak P., Oszukowski P., Sobczuk A., Szpakowski M., Pertyński T., Pięta A.: Odpowiedź immunologiczna po leczeniu akupunkturą przewlekłych stanów zapalnych narządów płciowych miednicy mniejszej u kobiet. W: Materiały Naukowe Jubileuszowego Kongresu Ginekologii Praktycznej: Poznań 16-20 września 1997. Termedia, Poznań 1997, 318-319.
 25. Oszukowski P., Pięta A., Woźniak P., Hauk-Szklarek E., Rutnicka-Vitali J.: Pregnancy and labour in case of women afflicted with intrahepatic cholestasis of pregnancy- retrospective studies. Fetal Diagnosis and Therapy 1998; 13, suppl.1, 78.
 26. Oszukowski P., Woźniak P., Małafiej E., Pertyński T., Wierzbicka E.: Evaluation of the concentration of tumor necrosis factor-µ (TNF-µ) in blood serum in pregnant women with intrauterine growth retardation. Fetal Diagnosis and Therapy 1998, 13, suppl.1, 113-114.
 27. Woźniak P.: Application of acupuncture treatment for pelvic inflamatory diseases [PID] at women. W: Acupuncture in Modern Medical Society: 5th International Baltic States Congress on Medical Acupuncture and Related Techniques: Jurmala, May 28-31, 1998. Jurmala 1998, 61.
 28. Woźniak P., Oszukowski P.: Application of acupuncture in the treatment of sterility resulting from anovulation. W: ICMART International Symposium on Medical Acupuncture and Related Techniques „The challenge of acupuncture”. Riga 1999, 60-61.
 29. Woźniak P., Oszukowski P., Stachowiak G.: Treatment of obesity in postmenopausal women with the use of acupuncture. W: 5th International Congress of Traditional Medicine and Acupuncture. Singapore 2000, 151.
 30. Woźniak P., Oszukowski P., Stachowiak G.: Efficacy of acupuncture in the treatment of premature labour. W: 5th International Congress of Traditional Medicine and Acupuncture. Singapore 2000, 152.
 31. Maciołek-Blewniewska G., Malinowski A., Nowak M., Kolasa D., Woźniak P., Szpakowski M.: gęstości mineralnej kości u dziewcząt z wtórnym brakiem miesiączki. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 9.
 32. Pięta-Dolińska A., Jaczewski B., Woźniak P., Krasomski G., Oszukowski P.: Wpływ opieki perinatalnej na efekty lecznicze porodów przedwczesnych. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 65.
 33. Woźniak P., Niwald W., Oszukowski P., Szyłło K.: Stan diagnostyki niepłodnych par małżeńskich zgłaszających się do Poradni Leczenia Niepłodności. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 23.
 34. Pięta-Dolińska A., Jaczewski B., Wardęcka J., Woźniak P., Krasomski G., Oszukowski P.: Profilaktyczna antybiotykoterapia w porodach przedwczesnych. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 63.
 35. Bierczyńska-Kicińska M., Zięba K., Ptaszyńska A., Chudzik A., Oszukowski P., Woźniak P.: Efekty transportu „na siebie” noworodków urodzonych przedwcześnie w szpitalach makroregionu łódzkiego w latach 1997-1998. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 53.
 36. Pięta-Dolińska A., Jaczewski B., Woźniak P., Oszukowski P.: Przydatność oznaczeń poziomów fibronektyny płodowej w przewidywaniu porodu przedwczesnego. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 64.
 37. Gulczyńska E., Kęsiak M., Lerch E., Nowiczewski M., Woźniak P., Oszukowski P.: Sterydoterapia prenatalna i wczesne podanie surfaktantu w profilaktyce zespołu zaburzeń oddychania u noworodków urodzonych przedwcześnie. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 148.
 38. Jaczewski B., Pięta-Dolińska A., Woźniak P., Gulczyńska E., Bierczyńska-Kicińska M., Oszukowski P.: Efekty sterydoterapii stosowanej u ciężarnych w porodzie przedwczesnym. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 149.
 39. Szpakowski M., Szyłło K., Bartodziej U., Malinowski A., Włodarczyk B., Wieczorek A., Woźniak P.: Czynniki ryzyka przerzutów do węzłów chłonnych zaotrzewnowych w przebiegu raka endometrium. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 199.
 40. Szyłło K., Lewy J., Romanowich H., Bartodziej U., Kozarzewski M., Kamer-Bartosińska A., Woźniak P.: Przydatność oceny ultrasonograficznej torbieli jajnika u kobiet po menopauzie przed zabiegami laparoskopowymi. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 208.
 41. Szyłło K., Kamer-Bartosińska A., Bartosiński J., Lewy J., Woźniak P.: Wpływ czynników położniczo-ginekologicznych na występowanie chorób układu żylnego u kobiet. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 236.
 42. Krogulski S., Lipińska-Szałek A., Oszukowski P., Woźniak P.: Fluwoksamina w leczeniu depresji u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 242.
 43. Lipińska-Szałek A., Krogulski S., Oszukowski P., Woźniak P.: Rola grupy wsparcia w procesie terapii zaburzeń psychicznych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 243.
 44. Woźniak P., Oszukowski P., Stachowiak G., Szyłło K.: Ocena skuteczności leczenia otyłości za pomocą diety niskokalorycznej oraz diety i akupunktury u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym. Ginekologia Polska, 2000, 71, supl., 257.
 45. Woźniak P., Oszukowski P., Stachowiak G.: Use of acupuncture in the treatment of premature labour. W: 2nd Central Asia Regional Congress of MWIA. Bangkok 2000, 227.
 46. Woźniak P., Oszukowski P., Stachowiak G.: Influence of acupuncture on immune system in the therapy of femal pelvic inflammatory diseases. W: 2nd Central Asia Regional Congress of MWIA. Bangkok 2000, 228.
 47. Woźniak P.: Levels of immunoglobulins in the therapy of femal pelvic inflammatory diseases by acupuncture. W: 4th International Congress of Medical Acupuncture, Acupressure and Cosmetic Acupressure. Aurangabad 2000, 25.
 48. Woźniak P.: Application of acupuncture in the treatment of premature labour pains. W: 4th International Congress of Medical Acupuncture, Acupressure and Cosmetic Acupressure. Aurangabad 2000, 125.
 49. Maciołek-Blewniewska G., Malinowski A., Nowak M., Kolasa D., Woźniak P., Szpakowski M.: Assessment of mineral bone density in girls with secondary amenorrhoea. W: III Sympozjum „Nauki podstawowe w ginekologii”. Lublin 2001, 25.
 50. Pięta-Dolińska A., Oszukowski P., Woźniak P., Iwanek A., Wierzbicka E.: Cervical fetal fibronectin as a predictor of preterm delivery. Journal of Perinatal Medicine, 2001, 29, suppl.1, 163.
 51. Pięta-Dolińska A., Oszukowski P., Woźniak P., Iwanek A., Jaczewski B.: Preterm delivery: short term outcome by methods of delivery. Journal of Perinatal Medicine, 2001, 29, suppl.1, 167.
 52. Pilas-Pomykalska M., Woźniak P., Lipiszka A.: The evaluation of anxiety in pregnant women with diabetic retinopathy. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 2001, 22, suppl.1, 102.
 53. Pięta-Dolińska A., Oszukowski P., Jaczewski B., Zięba K., Czichos E., Woźniak P.: Relationship between placental histologic features and newborns outcome in preterm gestation with preterm premature rupture of membranes. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2002, 11, suppl.1, 120.
 54. Pięta-Dolińska A., Oszukowski P., Jaczewski B., Zięba K., Czichos E., Woźniak P.: Placental pathologic features are reflecting of poor newborn’s outcome in preterm delivery with intact membranes. Journal of Maternal-Fetal Medicine and Neonatal Medicine, 2002, 11, suppl. 1, 196.
 55. Woźniak P., Stachowiak G., Jeromin L., Wrona M., Lipiński M.: Use of acupuncture in urological inffections. W: 4th Congress of the Central European Association of Urology: Łódź, September 26-28, 2002, 55.
 56. Pilas-Pomykalska M., Łuczak M., Czajkowski J., Depczyńska M., Woźniak P., Jaczewski B., Pięta-Dolińska A., Oszukowski P.: Zmiany w mikrokrążeniu siatkówkowym w czasie ciąży fizjologicznej i po porodzie. W: III Sympozjum Jaskry 10-12.10.2002 Wrocław: streszczenia, P8. 16.16.-16.18.
 57. Pilas-Pomykalska M., Łuczak M., Czajkowski J., Oszukowski P., Woźniak P., Pięta-Dolińska A., Jaczewski B.: Changes in capillary retinal blood flow durihg normal pregnancy. Clinical and Experimental Ophthalmology, 2002, 30, suppl.,A 133.
 58. Kamer-Bartosińska A., Szyłło K., Tchórzewski H., Woźniak P.: Zmiany w aktywności składowych C3 i C4 układu dopełniacza u kobiet z endometriozą przed i po stosowanym leczeniu. Ginekologia Polska, 2003, tom LXXIV, 249, suplement I. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 59. Krogulski S., Pertyński T., Woźniak P.: Analiza objawów zgłaszanych w czasie pierwszorazowej wizyty w poradni menopauzy. Ginekologia Polska, 2003, tom LXXIV, 254, suplement I. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 60. Woźniak P., Stachowiak G., Malinowski A., Oszukowski P: Skuteczność akupunktury laserowej w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych narządów rodnych miednicy mniejszej u kobiet. Ginekologia Polska, 2003, tom LXXIV, 294, suplement I. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 61. Woźniak P., Stachowiak G., Pięta-Dolińska A., Oszukowski P: Zastosowanie aurikulopunktury w leczeniu otyłości androidalnej u kobiet po menopauzie. Ginekologia Polska, 2003, tom LXXIV, 295, suplement I. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 62. Baklińska M., Woźniak P.: Leczenie zmian zapalnych piersi u kobiet w okresie połogu i laktacji z zastosowaniem akupunktury. Ginekologia Polska, suplement II, 2003, tom LXXIV, 6. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 63. Jaczewski B., Laskowska A., Woźniak P., Oszukowski P.: Przypadek ciężarnej z ropniem śledziony i bakteryjnym zapaleniem wsierdzia powikłanym zatorem do tętnicy ramiennej. Ginekologia Polska, suplement II, 2003, tom LXXIV, 60. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 64. Pięta-Dolińska A., Kowalska E., Woźniak P., Oszukowski P.: Ocena stężenia poziomu hormonu uwalniającego kortykotropinę (CRH) w różnych okresach fizjologicznej ciąży. Ginekologia Polska, suplement II, 2003, tom LXXIV, 192. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 65. Baklińska M., Woźniak P.: Hipogalactia and agalactia and acupuncture (Tiazong - SI 11)–preliminary report. Polish Acupuncture, 2003, 1 (28), 1015-1018.
 66. Pięta-Dolińska A., Oszukowski P., Woźniak P., Kaczmarek P.: Preterm delivary-shotr term outcome by methods of delivery. Program and Astracts A13. Asian Pacific Congress on Controversies in Gynecology & Obstetrics & Infertility. Bangkok, Thailand. November 25-28, 2004.
 67. Pilas-Pomykalska M., Pięta-Dolińska A., Lutosławska J., Woźniak P., Oszukowski P.: Maternal retinal blood flow in normal and hypertensive pregnancies. Program and Astracts A14. Asian Pacific Congress on Controversies in Gynecology & Obstetrics & Infertility. Bangkok, Thailand. November 25-28, 2004.
 68. Pilas-Pomykalska M., Pięta-Dolińska A., Lutosławska J., Woźniak P., Oszukowski P.: Maternal retinal blood flow changes pregnancies complicated by uterine growth retardation. Program and Astracts A14. Asian Pacific Congress on Controversies in Gynecology & Obstetrics & Infertility. Bangkok, Thailand. November 25-28, 2004.
 69. Woźniak P.: Badania kliniczne w medycynie integracyjnej. Akupunktura Polska 1, (32), 2005, 2076-2079. I Polsko-Wietnamska Konferencja Medycyny Integracyjnej, Łódź 22-23.04.2005.
 70. Tosik M., Polis L., Woźniak P., Nowosławska J., Krawczyk J. :Zastosowanie akupunktury w rehabilitacji u pacjentki z porażeniem prawego nerwu twarzowego w przebiegu operacyjnego leczenia guza kąta mostowo-móżdżkowego. Akupunktura Polska 1, (32), 2005, 2079-2081. I Polsko-Wietnamska Konferencja Medycyny Integracyjnej, Łódź 22-23.04.2005.
 71. Polis L., Tosik M., Woźniak P., Nowosławska J., Krawczyk J., Szamański W.: Terapia akupunkturą pacjentów z neuralgią nerwu trójdzielnego.
 72. Hibner E., Wendorff J., Woźniak P.: Akupunktura w leczeniu tików u dzieci. Akupunktura Polska 1, (32), 2005, 2084-2085. I Polsko-Wietnamska Konferencja Medycyny Integracyjnej, Łódź 22-23.04.2005.
 73. Wendorff J., Półrola P., Woźniak P.: Akupunktura w napięciowym bólu głowy i migrenie transformowanej. Akupunktura Polska 1, (32), 2005, 2086-2087. I Polsko-Wietnamska Konferencja Medycyny Integracyjnej, Łódź 22-23.04.2005.
 74. Baklińska M., Woźniak P.: Bóle piersi. Akupunktura Polska 1, (32), 2005, 2091-2091. I Polsko-Wietnamska Konferencja Medycyny Integracyjnej, Łódź 22-23.04.2005.

 

Monografie:

 

 1. Woźniak  P. Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej u kobiet oraz wyniki jego leczenia akupunkturą. Folia Medica Lodziensia, 2005, tom 32, supl. 2.
 2. Woźniak  P. Porównanie metod leczenia zespołu bólowego miednicy mniejszej w przebiegu przewlekłego zapalenia narządów rodnych u kobiet. Clinical and Experimental Medical Letters. 2006; 47:supl. C:1-48.